Projekty

  • Nadační fond Objevte sluch se zřizuje za účelem všestranné podpory všech osob s trvalou, respektive závažnou ztrátou sluchu.
  • Poskytuje poradenskou a konzultační činnost. Spolupracuje se společnostmi a organizacemi, které se zabývají problematikou sluchového postižení a možnostmi jejich kompenzace.
  • V oblasti sluchového postižení informuje, předává zkušenosti veřejnosti a propaguje činnost fondu.
  • Poskytuje nadační příspěvky za účelem pořízení kompenzačních, příp. rehabilitačních a dalších pomůcek. Cílem nadačního fondu je umožnit osobám se sluchovým postižením integraci, vzdělávání, zařazení se do společnosti či podpořit je v jejich samostatnosti.
 
Žadatel o nadační příspěvek podává žádost písemně správní radě. Žádosti jsou ke stažení v dokumentech na webových stránkách NF Objevte sluch. Žadatel je povinen uvést veškeré údaje, charakteristiku žádosti (projektu), formu podpory a její výši. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit lhůtu.
 
Žadatel je povinen, chybí-li v žádosti specifikace a bližší charakteristika žádosti doplnit chybějící údaje ve stanovené lhůtě. V opačném případě nebude žádosti vyhověno.
 
O poskytnutí prostředků NF rozhoduje správní rada. Rozhodnutí o příspěvku bude podáno v nejkratší době, nejpozději do 3 měsíců ode dne doručení, resp. podání žádosti, případně jejího doplnění.
 
Rozhodnutí obsahuje - projekt, který má být podpořen, údaje žadatele, formu podpory, výši poskytnutých prostředků a dobu splatnosti.
Poskytnutý příspěvek nadačním fondem musí být použit v souladu s podmínkami. V opačném případě je žadatel povinen tento příspěvek vrátit, resp. vrátit ve stanovené lhůtě nadačním fondem.
 
Žadatel, jemuž byl poskytnut příspěvek je povinen nadačnímu fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl příspěvek využit.
Nadační příspěvky lze využít jednorázově, nebo opakovaně.
 
Správní rada je oprávněna každou žádost pro poskynutí nadačního příspěvku rozšířit, upravit nebo blíže specifikovat.

Mohlo by vás zajímat

Zobrazit starší novinky